Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 (πακέτα), για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση