Βρίσκεστε εδώ

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Με τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (ΕΛΕΚΠ), ο ΟΑΕΔ επιδιώκει την κατάρτιση των εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης που τους απασχολεί και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

  Η λειτουργία των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης υποστηρίζεται από αυτόνομο Πληροφοριακό Σύστημα https://laek.oaed.gr/.

  Τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών».  Στην επιτροπή για τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων του Λογαριασμού ΕΛΕΚΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους.  Τα αποτελέσματα των εργασιών καταγράφονται σε Μελέτη που έχει κατατεθεί στη Διοίκηση του Οργανισμού.

  Το ετήσιο πρόγραμμα διάθεσης και διαχείρισης του Λογαριασμού αυτού κατά το μέρος που αφορά την κατάρτιση εξειδικεύεται σε δύο (2) κυρίως δράσεις.

 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις – Δικαιούχος η Επιχείρηση (ΕΛΕΚΠ 0,24%)
   • Το πρόγραμμα είναι ανταποδοτικό και μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι από όλες τις επιχειρήσεις εφόσον έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά ΕΛΕΚΠ 0,24%. Τα κριτήρια για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης προσδιορίζονται από ετήσια εγκύκλιο που εκδίδει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις –Υλοποιούμενα από Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών για Εργαζομένους σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΕΛΕΚΠ 1-49)
   • Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις μέσω των συλλόγων τους. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων δεν έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του πόρου του ΕΛΕΚΠ με αποτέλεσμα το ποσό του 0,24% που ούτως ή άλλως παρακρατείται να μένει ανεκμετάλλευτο από τις μικρές επιχειρήσεις.

    Το δεύτερο λοιπόν πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στη διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης και αξιοποίησης της εισφοράς των εργαζομένων των μικρών επιχειρήσεων και υλοποιείται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών.

    Ετησίως ωφελούνται 120.000 εργαζόμενοι.

 • Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στις 2 δομές που διαθέτει ο Οργανισμός, τη Σχολή Επαγγελματική Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών στο Γαλάτσι και τo Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης).

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ