Βρίσκεστε εδώ

ΙΕΚ ΟΑΕΔ - Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 30  ΙΕΚ  σε όλη την Ελλάδα, με 35 σύγχρονες ειδικότητες, όπου φοιτούν 2.800  σπουδαστές.

  Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση. 

   

  Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων, με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.

   

  Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:

  • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
  • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας  960  ωρών.  Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στα ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.139931/Κ1/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1953/Β/2015).

   

  Τίτλος σπουδών: Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας  Επιπέδου 5. 

  Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. (www.eoppep.gr) .

 • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ΙΕΚ γίνονται με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου κάθε έτους κατάρτισης.

  Η προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΙΕΚ δημοσιεύεται περίπου τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη κάθε έτους.  Στη συνέχεια υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση.

  Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-9989721, 701, 677, 666

  Ώρες επικοινωνίας: από 09:00 έως 15:00

   

 • Χρήσιμοι σύνδεσμοι για υποβολή αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες
   • Από σήμερα, Πέμπτη 19 Αυγούστου και ώρα 21:00 και μέχρι την Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα στις 23:59, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, έτους  κατάρτισης 2021-2022.
    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

    https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed

    Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
    Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση και τη σχετική Προκήρυξη, παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, στις ενότητες «Νέα & Ανακοινώσεις» και «Κατάρτιση».

     

     

     

    Ημερομηνία ανακοίνωσης 22/9/2020

    1.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Προκήρυξη Εκπαιδευτικών ΙΕΚ 2020

    Υπουργική Απόφαση

 • Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα και επιμερίζεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (έως 1.200 διδακτικές ώρες) και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης-Μαθητείας (διάρκειας  960  ωρών).

  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
     1. Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση, είτε παράλληλα με τις σπουδές τους στο Γ’ ή Δ’ εξάμηνο σπουδών, είτε και μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
     2. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
     3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
     4. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα . Η πρακτική πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή απογευματινό ωράριο , ποτέ όμως νύχτα.
     5. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
     6. Οι ασκούμενοι καταρτιζόμενοι  δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια των έξι μηνών και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
     7. Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από τον ΟΑΕΔ με ασφάλεια ΙΚΑ, καταβάλλοντας 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.
     8. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
     9. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
     10. Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4186 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013) τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953/Β/2015) και την υπ΄αριθμ. /Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης.
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
    • Για την πραγματοποίηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

     1. Ο υποψήφιος εργοδότης συμπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση εργοδότη» η οποία αποστέλλεται στο ΙΕΚ φοίτησης (μέσω του υποψηφίου πρακτικά ασκούμενου)
     2. Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στο ΙΕΚ φοίτησης αίτηση για έγκριση Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση που του έχει δοθεί.
     3. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης Πρακτικής άσκησης για τον  υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο).
     4. Ο υποψήφιος ασκούμενος  πάει στον εργοδότη την «Απόφαση Έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης»  και «Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης»

     (Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχει ορισθεί  ως Υπεύθυνος εκπαιδευτής για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).

     1. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης δίνει «Βεβαίωση Παρουσίας» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» συμπληρωμένο και ο καταρτιζόμενος τα  καταθέτει στο ΙΕΚ, για να εκδοθεί η «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

      

     Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης:

     • Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το περιβάλλον εργασίας, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
     • Για θέματα που  τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη Πρακτικής Άσκησης, για την αναζήτηση λύσης, ακόμα και τη διακοπή της Πρακτικής του εν λόγω ασκούμενου.
     • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Δ/ντής του ΙΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.
     • Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019   (ΦΕΚ 3520/Β/2019) Υπουργική Απόφαση.
  • ΙΕΚ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 83

   Πόλη:

   ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   18233

   Τηλέφωνo:

   2103478594

   Email:

   iek.rendi@oaed.gr

   iek-ag-ioannh-renth

   ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   1ο ΧΛΜ.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

   Πόλη:

   ΑΓΡΙΝΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   30100

   Τηλέφωνo:

   2641032982

   Email:

   iek.agrinio@oaed.gr

   iek-agriniu

   ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

   Διεύθυνση:

   ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11

   Πόλη:

   ΑΙΓΑΛΕΩ

   Ταχ. Κώδικας:

   12243

   Τηλέφωνo:

   2105908225

   Email:

   iek.egaleo@oaed.gr

   iek-aigaleo

   ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   7ο XΛΜ. ΛΕΩΦ. ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ

   Πόλη:

   ΝΑΥΠΛΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   21100

   Τηλέφωνo:

   2752021721

   Email:

   iek.argolida@oaed.gr

   iek-argolidas

   ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

   Πόλη:

   ΒΕΡΟΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   59100

   Τηλέφωνo:

   2331024640

   Email:

   iek.veria@oaed.gr

   iek-berias

   ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΑΘΗΝΩΝ 64

   Πόλη:

   ΒΟΛΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   38334

   Τηλέφωνo:

   2421060744

   Email:

   iek.volos@oaed.gr

   iek-bolu

   ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 19

   Πόλη:

   ΓΑΛΑΤΣΙ

   Ταχ. Κώδικας:

   11141

   Τηλέφωνo:

   2102110871

   Email:

   iek.galatsi@oaed.gr

   iek-galatsiu

   ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

   Διεύθυνση:

   7ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

   Πόλη:

   ΔΡΑΜΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   66100

   Τηλέφωνo:

   2521081162

   Email:

   iek.drama@oaed.gr

   iek-dramas

   ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ -ΘΗΒΩΝ

   Πόλη:

   ΜΑΝΔΡΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   19600

   Τηλέφωνo:

   2102248911

   Email:

   iek.elefsina@oaed.gr

   iek-elefsinas

   ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΥΚΩΝ 112

   Πόλη:

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   14122

   Τηλέφωνo:

   2102810421

   Email:

   iek.iraklio.attikis@oaed.gr

   iek-hrakliu-attikhs

   ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64

   Πόλη:

   ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   71304

   Τηλέφωνo:

   2810311080

   Email:

   iek.iraklio.kritis@oaed.gr

   iek-hrakliu-krhths

   ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119

   Πόλη:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   56100

   Τηλέφωνo:

   2310721852

   Email:

   iek.thes@oaed.gr

   iek-thessalonikhs

   ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Διεύθυνση:

   3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

   Πόλη:

   ΙΩΑΝΝΙΝΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   45500

   Τηλέφωνo:

   2651068160

   Email:

   iek.ioannina@oaed.gr

   iek-ioanninon

   ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2

   Πόλη:

   ΚΑΒΑΛΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   65201

   Τηλέφωνo:

   2510839088

   Email:

   iek.kavala@oaed.gr

   iek-kabalas

   ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6-12

   Πόλη:

   ΑΛΙΜΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   17456

   Τηλέφωνo:

   2109963721

   Email:

   iek.kalamaki@oaed.gr

   iek-kalamakiu

   ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ

   Πόλη:

   ΚΑΛΑΜΑΤΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   24100

   Τηλέφωνo:

   2721099624

   Email:

   iek.kalamata@oaed.gr

   iek-kalamatas

   ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΤΡΙΚΑΛΩΝ 226

   Πόλη:

   ΚΑΡΔΙΤΣΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   43131

   Τηλέφωνo:

   2441071576

   Email:

   iek.karditsa@oaed.gr

   iek-karditsas

   ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   Γ. ΛΥΡΑ 140 & ΛΕΩΦ. ΤΑΤΟΙΟΥ 125

   Πόλη:

   ΚΗΦΙΣΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   14564

   Τηλέφωνo:

   2108002798

   Email:

   iek.kifisia@oaed.gr

   iek-khfisias

   ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

   Πόλη:

   ΚΟΜΟΤΗΝΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   69100

   Τηλέφωνo:

   2531020363

   Email:

   iek.komotini@oaed.gr

   iek-komothnhs

   ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΣΤΥΛΙΔΟΣ 93

   Πόλη:

   ΛΑΜΙΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   35133

   Τηλέφωνo:

   2231051086

   Email:

   iek.lamia@oaed.gr

   iek-lamias

   ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΕΛΥΤΗ 2 ΚΑΙ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

   Πόλη:

   ΛΑΡΙΣΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   41447

   Τηλέφωνo:

   2410564685

   Email:

   iek.larisa@oaed.gr

   iek-larisas

   ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47

   Πόλη:

   ΜΟΣΧΑΤΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   18345

   Τηλέφωνo:

   2104818654

   Email:

   iek.mosxato@oaed.gr

   iek-mosxatu

   ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ

   Διεύθυνση:

   ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2

   Πόλη:

   ΞΑΝΘΗ

   Ταχ. Κώδικας:

   67100

   Τηλέφωνo:

   2541066990

   Email:

   iek.xanthi@oaed.gr

   iek-ksanthhs

   ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62

   Πόλη:

   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   68200

   Τηλέφωνo:

   2552023935

   Email:

   iek.orestiada@oaed.gr

   iek-orestiadas

   ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

   Διεύθυνση:

   Λ.ΑΘΗΝΩΝ 89

   Πόλη:

   ΡΙΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   26500

   Τηλέφωνo:

   2610966962

   Email:

   iek.patra@oaed.gr

   iek-patras

   ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ

   Πόλη:

   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   50200

   Τηλέφωνo:

   2463080447

   Email:

   iek.ptolemaida@oaed.gr

   iek-ptolemaidas

   ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

   Διεύθυνση:

   4ο ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

   Πόλη:

   ΠΥΡΓΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   27100

   Τηλέφωνo:

   2621022247

   Email:

   iek.pirgos@oaed.gr

   iek-pyrgu

   ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 93

   Πόλη:

   ΡΟΔΟΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   85100

   Τηλέφωνo:

   2241035410

   Email:

   iek.rodos@oaed.gr

   iek-rodu

   ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

   Διεύθυνση:

   6ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

   Πόλη:

   ΣΕΡΡΕΣ

   Ταχ. Κώδικας:

   62100

   Τηλέφωνo:

   2321050096

   Email:

   iek.serres@oaed.gr

   iek-serron

   ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

   Διεύθυνση:

   ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

   Πόλη:

   ΧΑΛΚΙΔΑ

   Ταχ. Κώδικας:

   34002

   Τηλέφωνo:

   2221054104

   Email:

   iek.chalkida@oaed.gr

   iek-xalkidas

   ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

   Διεύθυνση:

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73

   Πόλη:

   ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

   Ταχ. Κώδικας:

   57013

   Τηλέφωνo:

   2310698223

   Email:

   iek.oreokastro@oaed.gr

   iek-oraiokastru